Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SK Dynamo Č. Budějovice, a.s.

Se sídlem Střelecký ostrov 3, 370 21, České Budějovice

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti SK Dynamo České Budějovice, a.s. a zákazníka při dodávkách fanouškovských předmětů, textilního zboží, suvenýrů a dalšího zboží ze sortimentu společnosti SK Dynamo Č. Budějovice zákazníkovi na základě jeho objednávky.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti SK Dynamo ČB, tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti SK Dynamo ČB (https://fanshop.dynamocb.cz). Společnost SK Dynamo ČB si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

4. Veškeré vztahy mezi společností SK Dynamo ČB a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

II. Objednávání zboží

1. Objednávka může být společnosti SK Dynamo ČB zaslána poštou na adresu Fanshop SK Dynamo Č. Budějovice (Střelecký ostrov 3, České Budějovice, e-mailem na elektronickou adresu fanshop@dynamocb.cz nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti SK Dynamo ČB na adrese https://fanshop.dynamocb.cz.

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu).

b) Název objednávaného zboží a popřípadě také jeho popis.

c) Množství objednávaného zboží.

d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).

e) Den dodání zboží dohodne-li se zákazník se společností SK Dynamo ČB odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.

f) Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.

g) Jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost SK Dynamo ČB se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti SK Dynamo ČB se objednávka považuje za úplnou.

4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost SK Dynamo ČB povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost SK Dynamo ČB zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost SK Dynamo ČB zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

5. Pokud zákazník odesílá společnosti SK Dynamo ČB první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod. a osvědčení o DIČ.

6. Telefonické hovory se společností SK Dynamo ČB mohou být monitorovány.

III. Kupní cena zboží

1. Závazná kupní cena zboží je uvedena na internetových stránkách společnosti SK Dynamo ČB na adrese http://fanshop.dynamocb.cz

IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti SK Dynamo ČB podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku.

2. K uzavření kupní smlouvy dochází :

a) okamžikem doručení úplné objednávky společnosti SK Dynamo ČB za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu,

b) okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním zboží za změněnou cenu podle čl. III.4.,

c) okamžikem uplynutí lhůty ke kontaktování zákazníka podle čl. III.5.,

d) okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.4., podle toho, co nastane později.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti SK Dynamo ČB uvedený na daňovém dokladu, v hotovosti při převzetí zboží

2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti SK Dynamo ČB, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností SK Dynamo ČB nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností SK Dynamo ČB.

3. Kupní cena za zboží, které SK Dynamo ČB na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do patnácti dnů od dodání zboží zákazníkovi nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který SK Dynamo ČB zákazníkovi vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.

4. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti SK Dynamo ČB podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností SK Dynamo ČB písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností SK Dynamo ČB a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5. Společnost SK Dynamo ČB si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti SK Dynamo ČB neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží nebo platbu předem převodem na účet společnosti SK Dynamo ČB. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost SK Dynamo ČB právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti SK Dynamo ČB uhradí. (příklad: pokud si zákazník objedná zboží na dobírku a toto zboží nepřevezme od dopravce a nezaplatí, vyhrazuje si SK Dynamo ČB právo příští objednávku zákazníkovi dodat až v okamžiku zaplacení převodem nebo při osobním převzetí ve Fanshopu).

VI. Podmínky dodání zboží

1. Společnost SK Dynamo ČB dodá zboží zákazníkem zvoleným způsobem na dohodnutou adresu v pracovní dny za stanovenou cenu dopravného uvedenou na internetových stránkách společnosti SK Dynamo ČB na adrese https://fanshop.dynamocb.cz. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno v případě, že se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.

2. Není-li mezi společností SK Dynamo ČB a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost SK Dynamo ČB dodat objednané zboží, které je skladem nejpozději do sedmého pracovního dne od přijetí objednávky.

3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které se vyrábí na zakázku  se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.

4. Zákazník je povinen společnost SK Dynamo ČB neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Společnost SK Dynamo ČB neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

6. Společnost SK Dynamo ČB vystaví zákazníkovi daňový doklad-fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží.

Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:

a) Označení a číslo faktury.

b) Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).

c) Bankovní spojení prodávajícího.

d) Datum splatnosti kupní ceny.

e) Popis dodaného zboží a jeho množství.

f) Číslo objednávky kupujícího.

g) Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.

9. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj.prokazatelným způsobem doručit společnosti SK Dynamo ČB), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost SK Dynamo ČB vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny.

Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

VII. Reklamace a záruční doba

1. Doporučujeme zákazníkům při převzetí zboží zkontrolovat objednávku. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu. Prosíme zákazníky, aby při reklamaci uváděli popis vady, případně jak se vada projevuje.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonicky, faxem, e-shopem, atd.) má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na poskytnutí služeb, které byly kupujícím spotřebovány nebo využity

c) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

d) na dodávku zboží dovezeno/upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

e) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

f) na dodávku novin, periodik a časopisů

g) spočívajících ve hře nebo loterii

4. Právo odstoupit od smlouvy podle čl. VII.3. musí zákazník uplatnit u společnosti SK Dynamo ČB nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník při následném vracení zboží vrací zboží, které je nepoškozené, nepoužité a kompletní. Společnost SK Dynamo ČB zajistí odvoz vráceného zboží na své náklady. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené v internetovém obchodu společnosti SK Dynamo ČB.

5. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem – 24 měsíců.

6. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u společnosti SK Dynamo ČB, např. předložit prodejní doklad (faktury), potvrzený záruční list, atd. V případě předkládání záručního listu potvrdí SK Dynamo ČB na vyžádání zákazníka záruční list i dodatečně.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z internetového obchodu společnosti SK Dynamo ČB.

2. Písemnou dohodou mezi společností SK Dynamo ČB a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2020.